Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Spoenk is een goudsmid die sieraden van edele metalen vervaardigd en repareert. Ook het omsmelten van (oud)goud, het zetten van diamanten, edelstenen en parels behoort tot de werkzaamheden van Spoenk.
 • Alle aan Spoenk verstrekte opdrachten worden uitstuitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Het laten repareren van sieraden met edelstenen of antieke sieraden is op eigen risico. Spoenk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of defecten die ontstaan zijn tijdens de reparatie. Bij het aannemen van de reparatie/ opdracht bekijkt spoenk het desbetreffende sieraad of voorwerp en bespreekt Spoenk zorgvuldig de mogelijke risico’s die de aanpassing met zich mee kan brengen.
 • Indien er akkoord is gegaan met de opdracht kunnen eventuele wijzigingen in het ontwerp extra kosten en/of vertraging met zich mee brengen.
 • Indien er tijdens het uitvoeren zich onvoorziene omstandigheden voordoen krijgt u dit altijd zo spoedig mogelijk te horen. Spoenk stelt u op de hoogte en bespreekt met u de alternatieven en mogelijkheden. Eventuele vertraging en extra kosten zijn niet uitgesloten. Uiteraard pleit Spoenk er voor om indien er sprake is van vertraging of extra kosten deze zo kort en laag mogelijk te houden.

Annulering

 • Wanneer een opdracht na het geven van akkoord wordt geannuleerd worden de reeds gemaakte kosten voor de geleverde diensten in rekening gebracht en verrekend met de aanbetaling. Indien er spraken is van het verwerken van eigen goud wordt het goud eigendom van Spoenk. Indien er gewenst wordt het goud terug te krijgen is dit tegen betaling mogelijk.
 • Spoenk heeft het recht een opdracht te annuleren wanneer deze bij nader inzien toch niet mogelijk blijkt te zijn of er onvoorziene omstandigheden opgetreden zijn. Ook bij nalatigheid van de klant heeft Spoenk het recht om een opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten kunnen afhankelijk van de situatie in rekening worden gebracht.

Betaling

 • De prijs die de klant moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft Spoenk zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 • Het sieraad of de geleverde dienst dient vooraf of bij ophalen betaald worden. Dit kan contant of ter plekke in het atelier van Spoenk overgemaakt worden.Zolang het product nog niet volledig betaald is blijft het product eigendom van Spoenk. Spoenk kan het product niet afgeven aan de klant tot de betaling geheel is voldaan.
 • Wanneer de klant niet betaalt binnen de betalingstermijn van 7 dagen zal Spoenk een herinnering sturen. Hiervoor staat weer een termijn van 7 dagen. Wanneer er nu weer niet betaald is heeft Spoenk het recht om rente in rekening te brengen. Dit gaat in vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Dit geldt ook voor de eventuele incassokosten.
 • Het afgeven van een sieraad ter reparatie of goud dat omgesmolten moet worden naar een ander sieraad dient als vuistpand voor Spoenk en geeft Spoenk zekerheid van betaling. Wanneer er door de klant niet betaald wordt word het sieraad en / of goud eigendom van Spoenk tot wederbetaling.
 • Wanneer een klant 3 maanden na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald heeft, heeft Spoenk het recht om het product voor de verkoop te gebruiken.

Rechten van de klant en van Spoenk

 • Wanneer er zich onverwachte situaties hebben voorgedaan kan Spoenk de emotionele schade en/of immateriële schade die dit mogelijk met zich mee brengt niet vergoeden. Spoenk zal met alle zorgvuldigheid, vakkennis en professionaliteit omgaan met de opdracht of reparatie en deze uitvoeren.
 • Spoenk vergoed geen schade aan de klant die het gevolg is van overmacht, zoals bijvoorbeeld schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de klant de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan Spoenk die zien op schade aan een product van de klant worden door Spoenk aan de klant uitbetaald.
 • De door Spoenk gemaakte of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Spoenk en/of Jacqueline Rodenburg.  Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van Spoenk en Jacqueline Rodenburg is niet toegestaan.

Garantie

 • Spoenk garandeert in het geval van het maken van nieuw (maat)werk gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Spoenk gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij anders is overeengekomen of vermeld, voor zover die betrekking hebben op de door haar gerepareerde/vervangen onderdelen. De klant heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de klant recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
 • Spoenk staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de klant, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat Spoenk in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 • Wanneer een edelsteen, diamant dan wel parel enige vorm van schade oploopt bied Spoenk hier geen garantie op. 
 • Spoenk garandeert de echtheid van de door Spoenk gebruikte materialen. 
 • Indien er sprake is van een door Spoenk gemaakte toevoeging aan het object danwel juweel gelden alle bovengenoemde punten alleen op het door Spoenk vervaardigde onderdeel.
 • De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van de bovengenoemde punten die door Spoenk zijn genoemd als afgegeven handelsgarantie.
 • Spoenk heeft ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Alle gemaakte wijzigingen in de algemene voorwaarden van Spoenk zijn direct van toepassing.

Rechtskeuze

 • Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en Spoenk.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter, dan wel aan de rechtbank te Utrecht.

Spoenk-Goudsmid Zeehaenkade 50, 3526LC Utrecht

M: info@spoenk-goudsmid.nl T: 06-49008890